استادحسینی, اکرم, بوعلی سینا, ایران، جمهوری اسلامی