اسفندیارپور, اکبر, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی