اکبرپور, افشین, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, ایران، جمهوری اسلامی