فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

کاربرد کلینوپیروکسن در تعیین پتروژنز سنگهای آتشفشانی همراه با گنبدهای نمکی شوراب (جنوب شرق قم)

سمیه فلاحتی; موسی نقره ئیان; مرتضی شریفی; قدرت ترابی; همایون صفایی; محمد علی مکی زاده

ژئوکرونولوژی (U-Pb) زیرکن، پتروگرافی، ژئوشیمی و رادیو ایزوتوپهای متاریولیت‌ های برنورد (مرکز زون تکنار- شمال غرب بردسکن)

رضا منظمی باقرزاده; محمد حسن کریم پور; جی لنگ فارمر; چارلز استرن; ژوزه فرانسیسکو سانتوس; سارا ريبيرو; بهنام رحیمی; محمد رضا حیدریان شهری

سنگ شناسی، زمین شیمی و منشأ سنگهای آتشفشانی منطقه شمال‌ غرب گناباد

صدیقه زیرجانی زاده; محمد حسن کریم پور; خسرو ابراهیمی نصرآبادی; ژوزه فرانسیسکو سانتوس