اطلاعات آماری نشریه

    تعداد دوره‌ها

14

    تعداد شماره‌ها

32

    تعداد مقالات

312

    تعداد نویسندگان

522

    تعداد مشاهده مقاله

228,242

    تعداد مقالات ارسال شده

784

    تعداد مقالات رد شده

395

    درصد عدم پذیرش

50

    تعداد مقالات پذیرفته شده

313

    درصد پذیرش

40

    زمان پذیرش (روز)

284


نشریه زمین‌شناسی اقتصادی با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی و به‌ منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله دعوت به‌ عمل می‌آورد. این نشریه به زبان فارسی و به‌ صورت فصلنامه و با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می‌‌شود.
 
شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 32، 1401، صفحه 1-222 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط