برای ارسال مقاله به این نشریه، چنانچه تاکنون در این نشریه ثبت‌نام نکرده‌اید، لازم است در سایت ثبت‌نام نمایید و چنانچه قبلاً ثبت‌نام نموده‌اید، فقط کافی است به سیستم وارد شوید و مراحل ارسال مقاله را شروع کنید. توصیه می‌شود قبل از ارسال مقاله، متون درباره نشریه و اخلاق نشر، از نظر سیاست‌های حاکم بر نشریه و متن نحوه نگارش و ارسال مقاله را مطالعه فرمایید.