1.
الماسیع, کریم پورمح, هاتوریک, سانتوسژف, ابراهیمی نصرابادیخ, رحیمیب. کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران. econg [اینترنت]. 6 فوریه 2017 [ارجاع شده 17 نوامبر 2019];8(2):569-92. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/54151