1.
کنعانیان ع, قهرمانی ف, سرجوقیان ف, احمدیان ج, کاظمی ک. ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان). econg [اینترنت]. 21نوامبر2017 [ارجاع شده 25آگوست2019];9(2):313-34. Available from: https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/49676