1.
اعلمی نیاز, کریم پورمح, همامسم. کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران). econg [اینترنت]. 20ژانویه2016 [ارجاع شده 26می2019];7(2):203-2. Available from: https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/41616