1.
سرجوقیان ف. ارزیابی مؤلفه های فیزیکوشیمیایی مجموعه نفوذی نصرند با استفاده از ترکیب شیمی کانیها. econg [اینترنت]. 6فوریه2017 [ارجاع شده 17آگوست2019];8(2):307-23. Available from: https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/35117