1.
باجلان ع, شریفی م. بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی کواترنر قزل‌ قلعه واقع در شمال شرق قروه. econg [اینترنت]. 5ژانویه2015 [ارجاع شده 26آگوست2019];6(2):315-29. Available from: https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/22041