1.
تقی پور ب, مکی زاده مع. سنگ زایش اسکارن مرتبط با توده نفوذی مس پورفیری علی آباد-دره زرشک، یزد. econg [اینترنت]. 11جولای2011 [ارجاع شده 26آگوست2019];3(1):79-2. Available from: https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/11444