عباس زاده سعید, ملکی بیژن, مهرنیا سید رضا, و سنماری سعیده. “کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین”. زمین‌شناسی اقتصادی 10, no. 1 (آوریل 23, 2018): 217-236. دسترسی آگوست 26, 2019. https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/56029.