کنعانیان علی, قهرمانی فاطمه, سرجوقیان فاطمه, احمدیان جمشید, و کاظمی کاظم. “ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان)”. زمین‌شناسی اقتصادی 9, no. 2 (نوامبر 21, 2017): 313-334. دسترسی آگوست 20, 2019. https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/49676.