سرجوقیان فاطمه. “ارزیابی مؤلفه های فیزیکوشیمیایی مجموعه نفوذی نصرند با استفاده از ترکیب شیمی کانیها”. زمین‌شناسی اقتصادی 8, no. 2 (فوریه 6, 2017): 307-323. دسترسی آگوست 26, 2019. https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/35117.