مباشریم., قاسمیح. ا., رحیمیب., و رستمی حصوریم. “بافت های اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیل ها و گدازه های کماته ایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمال خاوری ایران”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 11, ش 2, جولای 2019, صص 237-55, doi:10.22067/econg.v11i2.66386.