عباس زاده س., ملکی ب., مهرنیا س. ر., و سنماری س. “کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 10, ش 1, Apr. 2018, صص 217-36, doi:10.22067/econg.v10i1.56029.