الماسیع., کریم پورم. ح., هاتوریک., سانتوسژ. ف., ابراهیمی نصرابادیخ., و رحیمیب. “کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 8, ش 2, فوریه 2017, صص 569-92, doi:10.22067/econg.v8i2.54151.