کنعانیان ع., قهرمانی ف., سرجوقیان ف., احمدیان ج., و کاظمی ک. “ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان)”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 9, ش 2, Nov. 2017, صص 313-34, doi:10.22067/econg.v9i2.49676.