اعلمی نیاز., کریم پورم. ح., و همامس. م. “کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران)”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 7, ش 2, Jan. 2016, صص 203-2, doi:10.22067/econg.v7i2.41616.