ربانی ط., تقی پور ن., و اهری پور ر. “پتروگرافی آلی: رویکردی برای شناسایی گروههای ماسرالی زغال‌ سنگهای منطقه قشلاق، البرز شرقی”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 8, ش 1, June 2016, صص 117-28, doi:10.22067/econg.v8i1.39441.