سرجوقیان ف. “ارزیابی مؤلفه های فیزیکوشیمیایی مجموعه نفوذی نصرند با استفاده از ترکیب شیمی کانیها”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 8, ش 2, Feb. 2017, صص 307-23, doi:10.22067/econg.v8i2.35117.