زراسوندی ع., فروغی نیا ا., پورکاسب ه., چرچی ع., و سلامب اللهی س. “ریز ریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت های ذخایر بوکسیتی منطقه دهدشت”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 5, ش 1, July 2013, صص 137-52, doi:10.22067/econg.v5i1.22920.