حاجی میرزاجان ح., کریم پور م. ح., ملکزاده شفارودی آ., حیدریان شهری م. ر., و هامونی س. ج. “تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 5, ش 1, July 2013, صص 117-36, doi:10.22067/econg.v5i1.22916.