باجلان ع., و شریفی م. “بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی کواترنر قزل‌ قلعه واقع در شمال شرق قروه”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 6, ش 2, Jan. 2015, صص 315-29, doi:10.22067/econg.v6i2.22041.