براتی م., و قلی پور م. “مطالعه رفتار عناصر نادر خاکی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارنی ظفرآباد، شمال غرب دیواندره، استان کردستان”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 6, ش 2, Jan. 2015, صص 235-57, doi:10.22067/econg.v6i2.20257.