تقی پور ب., و مکی زاده م. ع. “سنگ زایش اسکارن مرتبط با توده نفوذی مس پورفیری علی آباد-دره زرشک، یزد”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 3, ش 1, July 2011, صص 79-92, doi:10.22067/econg.v3i1.11444.