[1]
عباس زاده س., ملکی ب., مهرنیا س. ر., و سنماری س., “کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین”, econg, ج 10, ش 1, صص 217-236, آوریل 2018.