[1]
الماسیع., کریم پورم. ح., هاتوریک., سانتوسژ. ف., ابراهیمی نصرابادیخ., و رحیمیب., “کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران”, econg, ج 8, ش 2, صص 569-592, فوریه 2017.