[1]
کنعانیان ع., قهرمانی ف., سرجوقیان ف., احمدیان ج., و کاظمی ک., “ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان)”, econg, ج 9, ش 2, صص 313-334, نوامبر 2017.