[1]
اعلمی نیاز., کریم پورم. ح., و همامس. م., “کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران)”, econg, ج 7, ش 2, صص 203-223, ژانویه 2016.