[1]
ربانی ط., تقی پور ن., و اهری پور ر., “پتروگرافی آلی: رویکردی برای شناسایی گروههای ماسرالی زغال‌ سنگهای منطقه قشلاق، البرز شرقی”, econg, ج 8, ش 1, صص 117-128, ژوئن 2016.