[1]
سرجوقیان ف., “ارزیابی مؤلفه های فیزیکوشیمیایی مجموعه نفوذی نصرند با استفاده از ترکیب شیمی کانیها”, econg, ج 8, ش 2, صص 307-323, فوریه 2017.