[1]
زراسوندی ع., فروغی نیا ا., پورکاسب ه., چرچی ع., و سلامب اللهی س., “ریز ریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت های ذخایر بوکسیتی منطقه دهدشت”, econg, ج 5, ش 1, صص 137-152, جولای 2013.