[1]
حاجی میرزاجان ح., کریم پور م. ح., ملکزاده شفارودی آ., حیدریان شهری م. ر., و هامونی س. ج., “تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی”, econg, ج 5, ش 1, صص 117-136, جولای 2013.