[1]
باجلان ع. و شریفی م., “بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی کواترنر قزل‌ قلعه واقع در شمال شرق قروه”, econg, ج 6, ش 2, صص 315-329, ژانویه 2015.