[1]
تقی پور ب. و مکی زاده م. ع., “سنگ زایش اسکارن مرتبط با توده نفوذی مس پورفیری علی آباد-دره زرشک، یزد”, econg, ج 3, ش 1, صص 79-92, جولای 2011.