عباس زاده س., ملکی ب., مهرنیا س. ر. و سنماری س. (2018) “کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین”, زمین‌شناسی اقتصادی, 10(1), صص 217-236. doi: 10.22067/econg.v10i1.56029.