کنعانیان ع., قهرمانی ف., سرجوقیان ف., احمدیان ج. و کاظمی ک. (2017) “ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان)”, زمین‌شناسی اقتصادی, 9(2), صص 313-334. doi: 10.22067/econg.v9i2.49676.