ربانی ط., تقی پور ن. و اهری پور ر. (2016) “پتروگرافی آلی: رویکردی برای شناسایی گروههای ماسرالی زغال‌ سنگهای منطقه قشلاق، البرز شرقی”, زمین‌شناسی اقتصادی, 8(1), صص 117-128. doi: 10.22067/econg.v8i1.39441.