سرجوقیان ف. (2017) “ارزیابی مؤلفه های فیزیکوشیمیایی مجموعه نفوذی نصرند با استفاده از ترکیب شیمی کانیها”, زمین‌شناسی اقتصادی, 8(2), صص 307-323. doi: 10.22067/econg.v8i2.35117.