زراسوندی ع., فروغی نیا ا., پورکاسب ه., چرچی ع. و سلامب اللهی س. (2013) “ریز ریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت های ذخایر بوکسیتی منطقه دهدشت”, زمین‌شناسی اقتصادی, 5(1), صص 137-152. doi: 10.22067/econg.v5i1.22920.