حاجی میرزاجان ح., کریم پور م. ح., ملکزاده شفارودی آ., حیدریان شهری م. ر. و هامونی س. ج. (2013) “تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی”, زمین‌شناسی اقتصادی, 5(1), صص 117-136. doi: 10.22067/econg.v5i1.22916.