باجلان ع. و شریفی م. (2015) “بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی کواترنر قزل‌ قلعه واقع در شمال شرق قروه”, زمین‌شناسی اقتصادی, 6(2), صص 315-329. doi: 10.22067/econg.v6i2.22041.