تقی پور ب. و مکی زاده م. ع. (2011) “سنگ زایش اسکارن مرتبط با توده نفوذی مس پورفیری علی آباد-دره زرشک، یزد”, زمین‌شناسی اقتصادی, 3(1), صص 79-92. doi: 10.22067/econg.v3i1.11444.