مباشریمحسن, قاسمیحبیب الله, رحیمیبهنام, و رستمی حصوریمجتبی. 2019. “بافت های اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیل ها و گدازه های کماته ایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمال خاوری ایران”. زمین‌شناسی اقتصادی 11 (2), 237-55. https://doi.org/10.22067/econg.v11i2.66386.