عباس زاده سعید, ملکی بیژن, مهرنیا سید رضا, و سنماری سعیده. 2018. “کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین”. زمین‌شناسی اقتصادی 10 (1), 217-36. https://doi.org/10.22067/econg.v10i1.56029.