کنعانیان علی, قهرمانی فاطمه, سرجوقیان فاطمه, احمدیان جمشید, و کاظمی کاظم. 2017. “ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان)”. زمین‌شناسی اقتصادی 9 (2), 313-34. https://doi.org/10.22067/econg.v9i2.49676.