اعلمی نیازهرا, کریم پورمحمد حسن, و همامسید مسعود. 2016. “کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران)”. زمین‌شناسی اقتصادی 7 (2), 203-23. https://doi.org/10.22067/econg.v7i2.41616.