ربانی طاهره, تقی پور نادر, و اهری پور رضا. 2016. “پتروگرافی آلی: رویکردی برای شناسایی گروههای ماسرالی زغال‌ سنگهای منطقه قشلاق، البرز شرقی”. زمین‌شناسی اقتصادی 8 (1), 117-28. https://doi.org/10.22067/econg.v8i1.39441.